Toronto Aviation History - Flashbacks

 


Photo: unknown

Flying Magazine March 1960 Issue